എന്റെ നാട് നാം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

കോതമംഗലം: വനിതകളുടെ ശൃംഖല നാം നെറ്റ്വർക്ക് വനിതാ ദിനത്തിൽ കോതമംഗലത്ത് തുടക്കമായി. പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര താരം സലിംകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു . യഥാർത്ഥ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും , നവോധാനവുമാണ് കോതമംഗലത്ത് എന്റെ നാട് നടത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു . ഇത് കേരളത്തിനാകെ …

Read More

ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് മാതൃകയിൽ എന്റെ നാടിന്റെ ‘ നാം’ ; 10 കോടി രൂപ പ്രാഥമിക സംഘങ്ങൾക്ക് വായ്പയായി നൽകുന്നു.

കോതമംഗലം : കോതമംഗലത്ത് ഒരുങ്ങുന്നത് വനിതാ സംഘങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശൃംഖല. വനിതാ ദിനത്തിൽ കോതമംഗലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ദേശിയ മാതൃക. പ്രാഥമിക സംഘങ്ങൾക്ക് വായ്പ നല്കാൻ 10 കോടി. നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് മുഹമ്മദ് യൂനസിന്റെ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് മാതൃകയിൽ കോതമംഗലത്തെ …

Read More