Connect with us

Hi, what are you looking for?

CHUTTUVATTOM

വൃദ്ധ-ഭിന്നശേഷി സൗഹ്യദ പഞ്ചായത്തായി വാരപ്പെട്ടി: മാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജ്ജനത്തിനും, കാര്‍ഷിക മേഖലക്കും,ഭവനത്തിനും പ്രത്യേക പരിഗണന

കോതമംഗലം : വാരപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ -24 ലെ ബഡ്ജറ്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് പി.കെ.ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായരുടെ ആമുഖ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം 179009136 കോടി രൂപ വരവും 178001136 കോടി രൂപ ചെലവും 12979257 രൂപ മിച്ചം വരുന്ന ബഡ്ജറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ബിന്ദു ശശി അവതരിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്തിലെ വൃദ്ധ-ഭിന്നശഷി സൗഹ്യദ പഞ്ചായത്ത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇവര്‍ക്കായി കരുതലും സംരക്ഷണവും സുരക്ഷയും നല്‍കുവാനായി പ്രത്യേക പദ്ധതി. 65 കഴിഞ്ഞ നിരാലംബരെ സഹായിക്കുന്നതിനും, സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികള്‍ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന. മാറാരോഗികളായ ആവശ്യക്കാരായ വൃദ്ധജനങ്ങള്‍ക്കു മരുന്നും ചികിത്സയും വീട്ടി­ല്‍ എത്തിച്ചു നല്‍കുന്നതിനും പദ്ധതികള്‍. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക്‌ ചികിത്സ-വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങ­ള്‍, തൊഴില്‍ പരിശീലനത്തിനു പ്രത്യേക പാക്കേജ് എന്നിവയ്ക്കായി ബഡ്ജറ്റില്‍ 1,00,00,000(ഒരു കോടി) രൂപ വക ഒന്നാം ഘട്ടമായി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനത്തിനായി ജില്ലയി­ല്‍ ആദ്യമായി ശുചിത്വ മിഷന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഫീക്ക­ല്‍ സ്ലെഡ്ജ് ട്രീറ്റ്മെന്‍റ് പ്ലാന്‍റ് ആരംഭിക്കുവാനും ഹരിത ക­ര്‍­മ്മ സേനയുടെ പ്രവ­ര്‍ത്തനങ്ങ­ള്‍ ഊ­ര്‍ജിതമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പഞ്ചായത്തു വിഹിതമായി 2100000(ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം) രൂപ ബഡ്ജറ്റി­ല്‍ വകയിരുത്താനും തീരുമാനിച്ചു. തല ചായ്‌ക്കാനിടമില്ലാത്ത വാരപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ വീടും സ്ഥലവും ഇല്ലാത്ത മുഴുവ­ന്‍ ഗുണഭോക്താക്ക­ള്‍­ക്കും “ മനസോടിത്തിരി മണ്ണ് വാരപ്പെട്ടി ” എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയും വരുന്ന 3 വ­ര്‍ഷം കൊണ്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി വീട് ന­ല്‍­കുന്നതിന് 28000000(രണ്ട് കോടി എണ്‍പത് ലക്ഷം)രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് .

കാ­ര്‍­ഷിക മേഖലയിലെ ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ,നെല്ല് ,പച്ചക്കറി ഉള്‍പ്പെടെ സ്വയം പര്യപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രധാന ചുവട് വെയ്പ്പാണിത്. ഇതിനായി അഗ്രിക്ക­ള്‍ച്ചറ­ല്‍ പ്രൊമോഷ­ന്‍ ടീമിന് കില ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെയും ,കാര്‍ഷിക കര്‍മ്മ സേനയേയും, ക­ര്‍ഷകരെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെറുകിട നാമമാത്ര കൃഷി ഉ­ല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ സംഭരണം ,വിതരണം കൂടാതെ വാരപ്പെട്ടി കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ട്രേഡ് കുത്തരി ഉ­ള്‍പ്പെടെ മൂല്യ വര്‍ദ്ധിത ഉ­ല്‍പ്പന്നങ്ങ­ള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി 3500000 (മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം)രൂപ ഒന്നാം ഘട്ടമായി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മണ്ണ് ജലസംരക്ഷണമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിവിധ പരമ്പരാഗത ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ നവീകരണം ,സംരക്ഷണം ,സസ്യങ്ങ­ള്‍ നട്ടു പിടിപ്പിക്ക­ല്‍ പരിപാലനം എന്നിവയ്ക്കായി 3000000 (മുപ്പത് ലക്ഷം) രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് .

വാരപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി­ല്‍ മികച്ച സൌകര്യ സംവിധാനമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട CHC ,ആയു­ര്‍വേദ ആശുപത്രി ഉണ്ട് . ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഹെ­ല്‍ത്ത് സബ് സെന്‍റ­ര്‍ കെട്ടിട നവീകരണവും ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്കു കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണവും ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ ക്യാ­ന്‍സ­ര്‍, ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങ­ള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി നിര്‍മ്മാര്‍ജനം ചെയ്യുക ലക്ഷ്യത്തോടെ നി­ര്‍­ണ്ണയ നിവാരണം ഉ­ള്‍പ്പെടെ വിവിധ പദ്ധതിക­ള്‍ക്കായി 1200000 (പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം) രൂപ വകയിരുത്തുന്നു.
പട്ടിക ജാതി ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിദ്യാ­ര്‍ത്ഥിക­ള്‍ക്കു വിദേശ പഠനസഹായത്തിനും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായി 1000000 (പത്ത് ലക്ഷം) രൂപ വകയിരുത്തുന്നു
വനിതക­ള്‍ക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തത പഞ്ചായത്തു ലക്ഷ്യമിടുന്നു ഇതിനായി വനിതാ ക്ഷേമവികസന പദ്ദതിക­ള്‍ക്കായി സ്വയം തൊഴി­ല്‍ പരിശീലനവും സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതു­ള്‍പ്പെടെ ഉള്ളവക്കായി 1000000 (പത്ത് ലക്ഷം) രൂപ വകയിരുത്തുന്നു
ശിശു ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു 98 -ആം നമ്പ­ര്‍ അങ്കണവാടിക്കു പുതിയ മന്ദിരവും മറ്റു അങ്കണവാടിക­ള്‍ സ്മാ­ര്‍ട്ട് ആക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 6500000 (അറുപത്തിയഞ്ചു ലക്ഷം) രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് .
യുവജന ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപെട്ടു കളിസ്ഥല നിര്‍മ്മാണവും വിവിധ വാ­ര്‍ഡുകളി­ല്‍ ആധുനിക തരത്തിലുള്ള കളിസ്ഥല നവീകരണവുമായി ബന്ധപെട്ടു ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് അവരുടെ വിഹിതം കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി 4200000 (നാല്‍പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം) രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് .
വിവിധ റോഡുകളുടെ നിര്‍മ്മാണ നവീകരണത്തിനായി 12500000 (ഒരു കോടി ഇരുപത്തിയഞ്ചു ലക്ഷം) രൂപയും അഴുക്കുചാ­ല്‍ നിര്‍മ്മാണ ത്തിനും മെയിന്‍റനന്‍സിനുമായി 800000 (എട്ട് ലക്ഷം) രൂപ ബഡ്ജറ്റി­ല്‍ വക കൊള്ളിക്കുന്ന പൊതു കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിനായി 1200000 (പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം) രൂപയും ബഡ്ജറ്റി­ല്‍ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് .
ഇതു കൂടാതെ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കായി വിവിധ തരത്തി­ല്‍ ഫണ്ടുക­ള്‍ ഈ ബഡ്ജറ്റി­ല്‍ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് .എന്ന് പി കെ ചന്ദ്രശേഖര­ന്‍ നായ­ര്‍ ,ബിന്ദു ശശി , സ്ഥിരം സമിതി അദ്ധ്യക്ഷ­ര്‍ എന്നിവ­ര്‍ അറിയിച്ചു.  വാ­ര്‍ത്ത സമ്മേളനത്തി­ല്‍  പ്രസിഡന്‍റ് , പി കെ ചന്ദ്രശേഖര­ന്‍ നായ­ര്‍വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്, ബിന്ദു ശശിസ്ഥിരം സമിതി അദ്ധ്യക്ഷരായ പി പി കുട്ട­ന്‍ ,കെ എം സെയ്ത്,ദീപ ഷാജു ,പഞ്ചായത്തു സെക്രട്ടറി എം എം ഷംസുദ്ധീ­ന് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

You May Also Like

NEWS

കോതമംഗലം :ഇളങ്ങവം ഗവ ഹൈടെക് എൽ പി സ്കൂൾ 62 -)മത് വാർഷികാഘോഷവും, സ്തുത്യർഹമായ സേവനത്തിനു ശേഷം സെർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന രജനി ടീച്ചർക്കുള്ള യാത്രയയപ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഉദ്ഘാടനം ആന്റണി ജോൺ എംഎൽഎ...

NEWS

കോതമംഗലം : വാരപ്പെട്ടി കവല – അമ്പലംപടി കൊച്ചി-ധനുഷ് കോടി ദേശീയപാതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നു. കോതമംഗലം ആറിന് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പാലം ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നതോടെ വാരപ്പെട്ടി,...

NEWS

കോതമംഗലം : വാഴ വെട്ടി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട വാരപ്പെട്ടിയിലെ കർഷകൻ കെ ഒ തോമസിന് സാമ്പത്തിക സഹായം ആന്റണി ജോൺ എം എൽ എ വീട്ടിലെത്തി  കൈമാറി.കെ എസ് ഇ ബി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡയറക്ടർ...

NEWS

കോതമംഗലം: വാരപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ യുവകർഷകൻ പുതുപ്പാടി ഇളങ്ങവം കാവുംപുറത്ത് അനീഷിന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിളവെടുപ്പിന് പാകമായി വരുന്ന വാഴകൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ച നടപടി നീതികരണമില്ലാത്തതാണെന്ന് യൂത്ത്ഫ്രണ്ട് (എം) സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ: റോണി...