മൈലൂർ MLP & UP സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷവും രക്ഷാകർത്തൃദിനവും

വാരപ്പെട്ടി : മൈലൂർ MLP & UP സ്ക്കൂൾ വാർഷികാഘോഷവും രക്ഷാകർത്തൃദിനവും 2019 ഫെബ്രുവരി 21 വ്യാഴാഴ്ച വാരപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി നിർമ്മല മോഹന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ബഹു. എൽദോ എബ്രഹാം MLA നിർവ്വഹിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മറ്റി …

Read More