ബെന്നിക്ക് കൈത്താങ്ങായി ‘എന്റെനാട്’ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ

പാലമറ്റം : ബെന്നിയും കുടുംബവും ചീക്കോട് പുറമ്പോക്കിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്, കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ വീട് പൂർണ്ണമായും ഒലിച്ചുപോയിരുന്നു. വീട് പുനർ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായവുമായി പല വാതിലുകളും മുട്ടി, അധികാരികൾ പുറമ്പോക്കിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന കാരണത്താൽ സഹായം നിരസിച്ചു, ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ‘എന്റെനാട്’ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ …

Read More