ടെക്നോളജി വാർത്തകൾക്കൊപ്പം കുറച്ച് പഠനവും , കോതമംഗലത്ത് നിന്നും ഒരു ഇ – ലേർണിംഗ് വെബ്‌സൈറ്റ്.

കോതമംഗലം : പറയുന്നത് ലിയോസ് ബ്ലോഗ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ലിയോസ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ടെക് റിവ്യൂ വെബ്‌സൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതൊരു ഇ – ലേർണിംഗ് വെബ്‌സൈറ്റ് ആണ്. ബ്ലോഗിന്റെ പ്രധാന ഭാഷ …

Read More

നെല്ലിമറ്റം എംബിറ്റ്സിൽ ദീന്‍ ദയാല്‍ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമീണ്‍ കൗശല്യ യോജന(ഡി ഡി യു ജി കെ വൈ) ക്ലാസ്സുകൾ തുടക്കമായി

കേന്ദ്ര ഗ്രാമീണ വികസന വകുപ്പ് കുടുംബശ്രീ മുഖേന സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പാക്കുന്ന, ദീന്‍ ദയാല്‍ ഉപാധ്യായ ഗ്രാമീണ്‍ കൗശല്യ യോജന(ഡി ഡി യു ജി കെ വൈ) പദ്ധതിയിൽ, കോതമംഗലം മാർ തോമ ചെറിയ പള്ളിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നെല്ലിമറ്റം എംബിറ്റ്സ് എൻജിനീയറിങ് …

Read More