കോതമംഗലം ബ്ലോക്പഞ്ചായത്ത് പല്ലാരിമംഗലം ഡിവിഷനിലെ പൈമറ്റത്ത് നിർമ്മിച്ച വനിതാ ക്ഷേമകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 22 – 6 – 20l9 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 ന് ആന്റണി ജോൺ MLA നിർവ്വഹിക്കും.

കോതമംഗലം : കോതമംഗലം ബ്ലോക്പഞ്ചായത്ത് പല്ലാരിമംഗലം ഡിവിഷനിലെ പൈമറ്റത്ത് നിർമ്മിച്ച വനിതാ ക്ഷേമകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 22 – 6 – 20l9 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 ന് ആന്റണി ജോൺ MLA നിർവ്വഹിക്കും. ബ്ലോക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റഷീദസലിം അദ്ധ്യക്ഷതവഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ …

Read More