അഗതിരഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട ഉദ്ഘാടനം ആന്റണി ജോൺ എംഎൽഎ നിർവ്വഹിച്ചു.

നേര്യമംഗലം : കവളങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അഗതി രഹിത (ആശ്രയ) പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ആശ്രയ കിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആന്റണി ജോൺ എംഎൽഎ നിർവ്വഹിച്ചു. 152 പേരാണ് ടി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റേയും,കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റേയും സംയുക്ത പദ്ധതിയാണ് അഗതി …

Read More