കോതമംഗലം നഗരസഭയുടെ ഖരമാലിന്യ സംസ്ക്കക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയവും, പ്രകൃതി സൗഹാർദ്ദവുമാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.

കോതമംഗലം: കോതമംഗലം നഗരസഭയുടെ ഖരമാലിന്യ സംസ്ക്കക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയവും, പ്രകൃതി സൗഹാർദ്ദവുമാക്കുന്നതിനായി ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ, അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ നഗരസഭക്ക് കീഴിലുള്ള വീടുകളിൽ നിന്ന് തരം തിരിച്ച് സംഭരിക്കുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹരിത കർമ്മ സേനയേയും രൂപീകരിച്ചു. മാലിന്യം വീടുകളിൽ …

Read More