നേര്യമംഗലം ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ ഫാം ടൂറിസം പദ്ധതി 2019 ൽ തന്നെ ആരംഭിക്കും, ഫാമിൽ വൻ വികസന പദ്ധതികൾ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽ കുമാർ നിയമസഭയിൽ.


കോതമംഗലം: കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ നേര്യമംഗലം ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ ഫാം ടൂറിസം പദ്ധതി 2019 ൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്നും,ഫാമിൽ വൻ വികസന പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കുവാൻ പോകുന്നതെന്നും ബഹു:കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽ കുമാർ നിയമ സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആന്റണി ജോൺ എംഎൽഎ ഉന്നയിച്ച നിയമസഭ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ ആണ് ബഹു: മന്ത്രി നിയമ സഭയിൽ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്‌. ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഫാം ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ചും,ഫാം ടൂറിസം പദ്ധതി വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും, ഫാം ടൂറിസത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഫാമിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട വികസന പദ്ധതികളും എംഎൽഎ നിയമസഭയിൽ ബഹു:മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. ഹൈറേഞ്ചിന്റെ കവാടവും നിരവധി വിനോദ സഞ്ചാരികൾ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന നേര്യമംഗലം കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ ഫാം ടൂറിസം നടപ്പിലാക്കുന്നത് മണ്ഡലത്തിലെ മൊത്തം ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും ഉണർവ്വാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷി ഫാമിന്റെ വൻ വികസനത്തിനും ഉപകരിക്കുമെന്നും ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും എംഎൽഎ നിയമസഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ നേര്യമംഗലം ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടത്തിനായി കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ(കെ എൽ ഡി സി)തയ്യാറാക്കിയ 50 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഫാം ടൂറിസം പദ്ധതി നിർദ്ദേശം കിഫ്ബിക്ക് നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലാണെന്നും, കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംയോജിത കൃഷിക്കായി മോഡൽ കന്നുകാലിത്തൊഴുത്ത്,മഴമറ,പോളിഹൗസ്, ക്രോപ്പ് മ്യൂസിയം, ജലസേചന സൗകര്യം, ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള പഴവർഗ്ഗത്തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 3.75 കോടി രൂപ ചിലവഴിക്കുന്നതിന് 31/08/2019 ൽ ജി ഒ (എം എസ്)നം 112/2019/കൃഷി പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, കൃഷി വകുപ്പിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം മുഖേനയാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും,
പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണം ആരംഭ ദിശയിലാണെന്നും ബഹു: മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഫാമിൽ എല്ലാ വിളകളുടേയും പ്രദർശനത്തോട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും മൂല്യവർദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങൾ പരമാവധി ഉത്പാദിപ്പിച്ച് വില്പന നടത്തുന്നതിനും ചെക്ക് ഡാമുകൾ,മത്സൃ കുളങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പെരിയാറിന്റെ തീരം 850 മീറ്റർ സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും,നടപ്പാത,ഫാം റോഡുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ട്രീ ഹൗസുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും,ഫാം ഉല്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വിപുലമായ വിൽപന കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും,കർഷക പഠന കേന്ദ്രം, ക്വാർട്ടേഴ്സ്,മറ്റ് പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുന്ന മുറയ്ക്ക് 2019 ൽ തന്നെ ഫാം ടൂറിസം പദ്ധതി ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണെന്നും ബഹു:കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽ കുമാർ ആന്റണി ജോൺ എംഎൽഎയെ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply