“ഇഞ്ചത്തൊട്ടി പാലം” നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കും -ബഹു: പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നിയമസഭയിൽ.


കോതമംഗലം: കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ ഇഞ്ചത്തൊട്ടി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് ബഹു: പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ആന്റണി ജോൺ എംഎൽഎയുടെ നിയമസഭാ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുമ്പോഴാണ് ബഹു: മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. മണ്ഡലത്തിലെ കുട്ടമ്പുഴ-കീരംപാറ പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് യാത്രാ സൗകര്യത്തിന് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതുമായ പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഏറെക്കാലമായുള്ള ഇഞ്ചത്തൊട്ടിവാസികളുടെ ആവശ്യമാണെന്നും, പ്രദേശത്തിന്റെ വികസനത്തിനും, ടൂറിസം വികസനത്തിനും വലിയ സാധ്യതയുള്ളതുമായ പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും എംഎൽഎ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചു. ഇഞ്ചത്തൊട്ടി പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5.50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിക്കായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും ബഹു: പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ആന്റണി ജോൺ എംഎൽഎയെ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply