കുറ്റിലഞ്ഞി സ്ക്കൂളില്‍ സാമുഹ്യവിരുദ്ധ ശല്യം; സ്ക്കൂള്‍ ഗ്രൗണ്ടിന്‍റെ ചുറ്റുമതില്‍ തകര്‍ത്തു.

നെല്ലിക്കുഴി:  കുറ്റിലഞ്ഞി സര്‍ക്കാര്‍ യു.പി സ്ക്കൂളില്‍ സാമുഹ്യവിരുദ്ധ ശല്യം വര്‍ദ്ധിച്ചതോടെ സ്ക്കൂളിന്‍റെ ചുറ്റുമതിലും മറ്റ് സ്ക്കൂള്‍ ഉപകരണങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്നതായി പരാതി. സ്ക്കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്ത സമയങ്ങളിലാണ് സ്ക്കൂള്‍ വളപ്പില്‍ കയറി സ്ക്കൂളിലെ മുറ്റത്തെ സാധനങ്ങളും സ്ക്കൂളിന്‍റെ ചുറ്റുമതിലും സാമുഹ്യവിരുദ്ധര്‍ നശിപ്പിച്ചത്. പ്രവേശന കവാടം ഉള്‍പ്പടെ …

Read More